دبیر علمی : دکتر پیمان صالحی 

دبیر اجرایی : دکتر فراز مجاب

مسئول دبیرخانه : مهندس آزاده یعقوبیان

اعضای کميته علمی ششمين کنگره ملی گیاهان دارویی

·        دبير علمی کنگره: دکتر پيمان صالحی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

·        دکتر محمد باقر رضايی- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

·        دکترعلی سنبلی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

·        دکتر علیرضا قاسم پور- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

·        -دکتر ولی الله مظفريان- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

·        دکتر پرويز اوليا- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

·        دکتر فاطمه سفيد کن- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

·        دکتر امیر رضا جاسبی- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·   دکتر محمد علی بهدانی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجند

·  دکتر محسن فرزانه- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

·   دکتر محمد حسين لباسچی- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

·  دکتر جواد هاديان- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

·   دکتر ستار طهماسبی انفرادی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

·  دکترمحمد فتاحی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

·  دکتر داراب يزدانی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی

·  دکتر جمال جوانمردی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

·   دکتر فرزاد نجفی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

·  دکتر شمسعلی رضا زاده- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی

·  دکترمحمد جمال سحرخیز- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

· دکتر ليلا تبريزی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

·    دکتر فراز مجاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

·    دکتر حسام الدین اکبرین- عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

·     دکتر محمد جواد خشنود- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·      دکتر علی رسولی- عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

·      دکتر حسن ملکی نژاد- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

·      دکتر عبدالعلی محقق زاده- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·      دکتر مهرداد فيضی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

·      دکتر غلامعلی نادری- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

·      دکتر سروش سرداری- عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

·      دکتر محمود رضا معین- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·      دکتر نیما نادری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

·      دکتر اردلان پاسداران لشگری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·     دکتر آزاده حامدی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

· دکتر مهدی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

·   مهندس وحید گرجی- مدیر عامل شرکت دارویی زردبند

اعضای کميته اجرایی:

دبير اجرايی کنگره: دکتر فراز مجاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

مسئول دبير خانه علمی:آزاده يعقوبيان

مسئول دبيرخانه اجرايی: دکتر سيامک گوهرخای

Back to top