• خلاصه مقالات می بایست به انگلیسی و حداکثر در 400 کلمه و مطابق با قالب مقالات( Abstract Template)به صورت Word تهیه و ارسال گردد.

• ساختار خلاصه مقالات باید شامل عنوان، نام نویسندگان، آدرس، خلاصه و مراجع باشد.

• نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت (*) و زیر نام ارائه دهنده خط کشیده شود.

•  مقالات ارسالی می بایست تحقیقی باشند و مقالات مروری یا تحلیلی داوری نخواهند شد.

• پس از اعلام نتایج داوری در سایت کنگره، ارائه دهنده مقاله می بایست در مهلت  تعیین شده  نسبت به ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی به دبیر خانه اقدام نمایند، در غیر این صورت مقاله پذیرفته شده از برنامه کنگره حذف شده و در کتاب خلاصه مقالات درج نخواهد شد.

قالب خلاصه مقالات ارسالی (Abstract Template) :   فایل word ، فایل PDF

ارسال مقاله

 

Back to top